ZAŠTITA PODATAKA

Poštovani korisniče web stranice pingvinsport.com, elektroničkih i pisanih prijavnih obrazaca te polaznici programa “Pingvin sport & ski” , radi usklađivanja načina obrade osobnih podataka s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), obavještavamo Vas o načinu, svrsi, obradi čuvanju i korištenju Vaših osobnih podataka putem IZJAVE O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA TE NJIHOVOM KORIŠTENJU Ovom izjavom DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE “PINGVIN sport & ski” sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Chicaga 25, OIB: 02241158896, obavještava korisnike web stranice ‘pingvinsport.com’ (dalje: Web stranica) o načinu obrade osobnih podataka korisnika, kao i o načinu obrade osobnih podataka malodobne djece korisnika, a koja su dobrovoljnom odlukom roditelja ili skrbnika upisana u programe DRUŠTVA SPORTSKE REKREACIJE “PINGVIN sport & ski”.